Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD kina SVĚT HODONÍN

Všichni návštěvníci Kina SVĚT Hodonín (dále jen KS) jsou povinni při návštěvě promítání, kulturních a společenských akcí dodržovat následující pravidla:

 • Nesmí být pod zjevným vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek, aby neomezovali a neohrožovali ostatní účastníky akce, účinkující, obsluhu, pořadatelskou službu a plynulost programu akce.
 • Vstup se psem povolen po předchozí domluvě s pořadatelem.
 • Nesmí úmyslně poškozovat majetek KS, nájemce nebo návštěvníků akce a účinkujících a vynášet jej z budovy. Nesmí nábytek či majetek přesouvat. Ani jej využívat způsobem jiným, než k němuž je určený.
 • Po dobu účasti na promítání, nebo kulturní akci, je každý návštěvník povinen zachovávat zásady slušného chování, bezpečnosti a řídit se pokyny pořadatelské služby. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků; diváci odchází z hlediště až po rozsvícení stropního osvětlení, aby tak chránili svou bezpečnost. V případě výrazného rušení projekce může být po upozornění ze sálu vykázán, v nejzazším případě může být projekce přerušena.
 • Nesmí vstupovat na představení bez platné vstupenky, používat únikové východy určené k evakuaci ani pořizovat během představení jakékoli obrazové či zvukové záznamy.
 • Do sálu je možné přinášet jen občerstvení a pití zakoupené v budově kina.
 • V průběhu promítání a kulturních programů (mimo výstavy) musí mít návštěvníci vypnuté mobilní telefony, případně uposlechnout výzvu pořadatelů k jejich vypnutí. V případě neuposlechnutí může být projekce přerušena.
 • Musí dodržovat ZÁKAZ KOUŘENÍ ve všech prostorách KS ve smyslu znění Zákona č. 37/1989 Sb., § 4, odst. 1, písmena f, s výjimkou prostor pro kouření vyhrazených.
 • Osobám mladším 18 let je, ve smyslu znění Zákona č.379/2005 Sb., §12 písmena a, přísně zakázáno požívání veškerých alkoholických nápojů.
 • Za nezletilé návštěvníky odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich plné odpovědnosti je posouzení, zdali je dané filmové představení vhodné. V případě, že některé z těchto zásad návštěvníci nedodrží, nebudou do prostor KS vpuštěni, nebo budou z prostorů KS pořadatelskou službou vyvedeny.
 • Prostor kina je monitorován kamerami.

  Schválil dne 19. 5. 2022 ředitel DK Hodonín
  Mgr. BcA. Adam Procházka