Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD kina SVĚT HODONÍN

Kino Svět (dále jen KS) si váží svých zákazníků a jejich spokojenosti s filmovým představením, proto bychom vás požádali, abyste respektovali tato pravidla. Souhlas s provozním řádem vyjadřuje zákazník zakoupením vstupenky na představení nebo nákupem zboží v bufetu Kafe Svět.


Provozovatelem Kina Svět je Dům kultury Hodonín, přísp. org. IČ: 136 948 21 DIČ: CZ699001303.

 • Návštěvník nesmí vstupovat na představení bez platné vstupenky. Vstupenka platí pouze pro konkrétní filmové představení, datum, čas, sál i místo. Vstupenku je povinen předložit provozovateli při vstupu do sálu.
 • Návštěvník je povinen se na představení dostavit nejpozději 15 minut po jeho začátku, pokud přijde později, může být usazen na jiné sedadlo tak, aby nedošlo k rušení dalších diváků.
 • Návštěvník nesmí být pod zjevným vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek, aby neomezovali a neohrožovali ostatní účastníky akce, účinkující, obsluhu, pořadatelskou službu a plynulost programu akce. Nesmí také rušit ostatní návštěvníky v sálech, foyer, kavárně a dalších prostorech KS. V případě porušení může být provozovatelem z KS vykázán.
 • Vstup se psem povolen po předchozí domluvě s pořadatelem.
 • Po dobu účasti na promítání, nebo kulturní akci, je každý návštěvník povinen zachovávat zásady slušného chování, bezpečnosti a řídit se pokyny pořadatelské služby.
 • Návštěvník nesmí používat nouzové východy, pokud k tomu není instruován pořadatelem nebo požárním poplachem.
 • Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků; diváci odchází z hlediště až po rozsvícení stropního osvětlení, aby tak chránili svou bezpečnost. V případě výrazného rušení projekce může být po upozornění ze sálu vykázán, v nejzazším případě může být projekce přerušena.
 • Není povoleno pořizovat během představení jakékoli obrazové či zvukové záznamy. V případě porušení tohoto bodu porušuje platné právní předpisy České republiky a situace bude předána Policii ČR.
 • Návštěvník nesmí úmyslně poškozovat majetek KS, nájemce nebo návštěvníků akce a účinkujících a vynášet jej z budovy. Nesmí nábytek či majetek přesouvat. Ani jej využívat způsobem jiným, než k němuž je určený.
 • Do sálu je možné přinášet jen občerstvení a pití zakoupené v budově kina.
 • V průběhu promítání a kulturních programů (mimo výstavy) musí mít návštěvníci vypnuté mobilní telefony, případně uposlechnout výzvu pořadatelů k jejich vypnutí. V případě neuposlechnutí může být projekce přerušena.
 • Musí dodržovat ZÁKAZ KOUŘENÍ (včetně elektronických cigaret, dýmek ad.) ve všech prostorách KS ve smyslu znění Zákona č. 37/1989 Sb., § 4, odst. 1, písmena f.
 • Osobám mladším 18 let je, ve smyslu znění Zákona č.379/2005 Sb., §12 písmena a, přísně zakázáno požívání veškerých alkoholických nápojů.
 • Návštěvník se nesmí účastnit kinematografického představení, pokud nesplňuje hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla ve smyslu ust. § 4 písm. c) a d) zák. č. 796/2012 Sb. (o audiovizi). Návštěvník je povinen na vyzvání prokázat provozovateli, že splňuje věkovou hranici pro návštěvu kinematografického díla.
 • Za nezletilé návštěvníky odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich plné odpovědnosti je posouzení, zdali je dané filmové představení vhodné. V případě, že některé z těchto zásad návštěvníci nedodrží, nebudou do prostor KS vpuštěni, nebo budou z prostorů KS pořadatelskou službou vyvedeny.
 • Při školních projekcích zodpovídají za pořádek v sále dozory určené vedením školy.
 • V případě přerušení představení z důvodu porušení podmínek na straně zákazníka, je takový návštěvník plně odpovědný (provozovateli a dalším návštěvníkům) za škodu vzniklou přerušením.
 • V prostorách kina je zakázáno použití sportovních vybavení jako brusle, skateboard a další. Jízdní kola není dovoleno nechávat v prostorách kina, stejně tak není povoleno ukládat v KS elektrická kola a (elektrické) koloběžky.
 • Vstupem do KS souhlasí návštěvník s pořizováním fotografií a audiovizuálních záznamů z představení, festivalů a dalších akcí KS.
 • Prostor kina je monitorován kamerami.